VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v:Xy dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 6840-CV/VPTW ngày 28 tháng 11 năm 2013 về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Lãnh đạo chủ chốt của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; triệt để thực hành tiết kiệm trong hoạt động đối ngoại, hạn chế cử đoàn đi nước ngoài trong các trường hợp không cần thiết; chủ động lên kế hoạch cắt giảm hợp lý kinh phí đoàn ra và đoàn vào trong kế hoạch đối ngoại năm 2014; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện vào cuối năm.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội;
- Bộ Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng