BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10574/TCHQ-TXNK
V/v: chính sách thuế GTGT thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ruby;
(268 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận)
- Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam;
(Trung tâm Giống màu TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội)
- Công ty TNHH Giải pháp khoa học quốc tế.
(135/25 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 612/CV /RB-14 ngày 14/08/2014 của Công ty TNHH Ruby, công văn số 11082014/CV ngày 11/08/2014 của Công ty cổ phần chăn nuôiC.P Việt Nam và công văn số 15/2014-ISS/NK ngày 14/08/2014 của Công ty TNHHGiải pháp khoa học quốc tế đề nghị hướng dẫn áp thuế suất thuế giá trị gia tăng(GTGT) cho mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuấtthuốc thú y, vắc-xin thú y, nước để pha chế vắc-xin và thuốc tiêm, bơm kim tiêmdùng để phòng và chữa bệnh cho gia súc gia cầm, vật tư hóa chất xét nghiệm. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hảiquan đã chuyển hồ sơ của các doanh nghiệp đến Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chínhđể xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệpđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân