VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp trong các báo cáo của Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương:
1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo phụ lục đính kèm. Đồng thời, nghiên cứu kỹ các báo cáo của Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII để đưa các nhiệm vụ, giải pháp vào Chương trình công tác năm 2014 của từng bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nói trên cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ vnhững giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT, ĐMDN, PL, TCCV, V.l, V.III; Cng TTĐT;
- Lưu: VT, TKBT (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng