BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1058/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thương mại công nghệ mới
(Số 24/A1 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, HN)

Trảlời công văn số 03/2009-NEWTECH ngày 16/2/2009 của Công ty Cổ phần thương mạicông nghệ mới đề nghị giải tỏa cưỡng chế cho lô hàng đã về tới cảng Hải Phòngngày 11/2/2009, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Côngty Cổ phần thương mại công nghệ mới có nợ thuế theo Quyết định truy thu số 47/QĐ-TrT ngày 4/9/2008 số tiền 740.987.997 đồng tại Cục Hải quan Hải Phòng.Theo trình bày của Công ty thì đây là số tiền nợ thuế truy thu của lô hàng Bộđịnh tuyến truyền dữ liệu, bộ chia cổng cáp máy tính. Do chưa đồng ý với quyếtđịnh truy thu của Cục Hải quan Hải Phòng nên Công ty đang có khiếu nại với CụcHải quan Hải Phòng.

Căncứ khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiềnthuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủsố tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạmđình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quanquản lý thuế.

Vìvậy, đề nghị Công ty Cổ phần thương mại công nghệ mới nộp đủ số nợ thuế vàoNgân sách nhà nước theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng