TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10581/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao Địa chỉ: 35 Nguyễn Thông, P.7, Q.3 Mã số thuế: 0306282947

Trả lời văn bản số 70/V UDN-KTTC ngày 07/10/2015 của Vườn ươm về chính sách thuế, Cục Thuế TP ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập quy định về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

“Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Trường hợp Vườn ươm theo trình bày là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, được nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ như: cho thuê văn phòng làm việc, văn phòng đại diện; tư vấn sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán, tổ chức đào tạo; dịch vụ thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao; tổ chức sự kiện thì các dịch vụ này lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Vườn ươm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng KTT số 2;
- Phòng PC;

- Lưu (TTHT
, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga