BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1059/BXD-QLN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện dự án nhà ở cho công nhân tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 328/SXD-QLXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đề nghị giải đápmột số vướng mắc về xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 24/4/2009, Thủ tướng Chínhphủ đã có Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ban hành các cơ chế, chính sách pháttriển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. Tại thời điểmnày, các cơ chế, chính sách được nghiên cứu, ban hành mới chỉ tập trung giảiquyết vấn đề nhà ở cho đối tượng là công nhân, lao động tại các khu công nghiệptập trung.

Tuy nhiên trên thực tế, ngoàiđối tượng là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tập trung, tại nhiềuđịa phương còn có các đối tượng là lao động nhập cư đang làm việc trong cácdoanh nghiệp, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, ngành nghề khácnhau (thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, thủ công…) tại các cụm công nghiệp, cácnhà máy độc lập sử dụng nhiều lao động. Số lao động này cũng đang gặp rất nhiềukhó khăn về nhà ở, trong đó nhiều người đang phải thuê nhà ở với điều kiện sinhhoạt tạm bợ, không đảm bảo chất lượng, thiếu ổn định. Các đối tượng này cũngcần được quan tâm giải quyết nhà ở tương tự như đối với công nhân, lao động tạicác khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng đã có văn bản báocáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đượcban hành theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg đối với công nhân, lao động thuộccác doanh nghiệp không nằm trong khu công nghiệp. Bộ Xây dựng cũng đang nghiêncứu sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg trình Thủ tướngChính phủ ban hành theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng cho các hộ gia đìnhcông nhân và công nhân, lao động tại các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệpđể các địa phương triển khai thực hiện.

Trường hợp trên địa bàn có cácdự án cần sớm triển khai thực hiện để kịp thời đáp ứng nhà ở cho công nhân,người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có thể xem xét, báo cáo Bộ Xâydựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đối với các dự án cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân trên địa bàn đảm bảo hình thànhcác khu nhà ở hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển nhà ở, đôthị của địa phương, tránh tình trạng tự phát, manh mún./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, QLN (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam