BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1059 TCT/NV6
V/v xuất hoá đơn đối với hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình
(618 Đường Láng, Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 102/CV ngày 17/2/2003 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, điểm 9, mục I, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tượng khác là gián bán chưa có thuế GTGT”.

“Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế theo giá trị hạng mục công trình hoặc khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT”.

Theo các quy định nêu trên: - Năm 2001 Công ty có một hợp đồng về khảo sát, thiết kế đã hoàn thành bàn giao thi Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT phần việc đã hoàn thành bàn giao (kể cả đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).

- Năm 2002 Công ty có một hợp đồng thi công đường giao thông nông thôn và trường tiểu học, nếu Công ty đã hoàn thành theo từng phần công việc và đã nghiệm thu, thì Công ty phải xuất hoá đơn GTGT theo từng phần hạng mục công trình đã nghiệm thu và kê khai nộp thuế GTGT của hạng mục công trình đã hoàn thành.

Vì vậy, Công ty cần có công văn giải trình và đề nghị Cục thuế bán hóa đơn GTGT để Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương