BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10592/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩuHải Dương
(Số 11, phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 11/CV-XNKHD ngày 21/7/2014 của Công ty cổ phần xuất nhậpkhẩu Hải Dương đề nghị xử lý khoản nợ tồn đọng. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Để xem xét xử lýdứt điểm khoản nợ thuế tồn đọng với số tiền 420.116.281 đồng, ngày 21/8/2014 đãcó buổi làm việc trực tiếp giữa Tổng cục Hải quan với Công ty cổ phần xuất nhậpkhẩu Hải Dương. Đề nghị Công ty căn cứ kết quả làm việc với Tổng cục Hải quan, phốihợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập hồ sơ đề nghị xóa nợ theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính để Tổng cụcHải quan xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty xuất nhập khẩu Hải Dương biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b), (Giang)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang