VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3128/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23 tháng 10 năm 2013 báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với các nội dung về đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế nêu trong báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3125/BTTTT-ƯDCNTT .
2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT- TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1950/TTg-KGVX ngày 15 tháng 11 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Vụ KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định