BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1059TCT/ĐTNN
V/v: chi phí trước hoạt động

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Prevoir – Vie Groupe
(Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Phòng 502, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội)

Trảlời văn thư đề ngày 11/11/2004 của Văn phòng Đại diện Công ty Prevoir – VieGroupe về việc chứng từ và thủ tục để các chi phí thành lập doanh nghiệp đượcghi nhận là phần vốn góp của chủ đầu tư trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về các chi phí trước hoạt động:

Theoquy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 (ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 6/6/2002 của Bộ Tài chính thì chi phí thành lập doanhnghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giaiđoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận là chi phísản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinhdoanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm. Các chi phí xây dựng, mua sắm máymóc, thiết bị … sẽ được vốn hóa trực tiếp vào tài sản cố định hữu hình là nhà,xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.

Đểđược ghi nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, các chi phí trước hoạt độngnêu trên phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng,quản lý hóa đơn.

2.Về việc góp vốn của chủ đầu tư:

Đểcác chi phí trước hoạt động này được công nhận là phần góp vốn, thì ngoài việcphải được ghi nhận là chi phí của doanh nghiệp như nêu trên, các chi phí trướchoạt động này phải phù hợp với quy định tại các điều 22, điều 23 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ: Vốn đầu tư, vốn pháp định; phươngthức, tiến độ thực hiện vốn phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và phảiđược Cơ quan cấp giấy phép đầu tư công nhận (được ghi cụ thể trong Giấy phépđầu tư cấp cho doanh nghiệp).

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Prevoir – Vie Groupe biết

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến