BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 106/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Trả lời văn bản số 639/DHG-EM ngày 30/7/2009 của Công ty cổphần Dược Hậu Giang về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng côngtrình nhà máy sản xuất bao bì dược phẩm và kho bảo quản dược phẩm tại TP Hồ ChíMinh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau :

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bao bìdược phẩm và kho bảo quản dược phẩm tại TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần DượcHậu Giang thuộc sự điều chỉnh tại khoản 1, điều 1 của Luật đấu thầu.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tưsố 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 củaBộ Xây dựng.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang căn cứ nội dung nêu trên đểthực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh