BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1126/SKH-TĐ ngày 23/12/2011của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn căn cứ áp dụng điềuchỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khaithực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, đối với trường hợp của Sở Kế hoạchvà Đầu tư tỉnh Quảng Trị như nêu tại văn bản số 1126/SKH-TĐ thì đây là hợpđồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh và được hình thành sau thời điểm có hiệulực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD Vì vậy, các hợp đồng này không thuộc đốitượng điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD khi đó việc điều chỉnh giá hợpđồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quyđịnh của pháp luật trong từng thời kỳ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn