BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi :Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây lắp kỹ thuật Hạ tầng - PIDI

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 400/CV-ĐTXLngày 27/11/2014 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây lắp kỹ thuật Hạ tầng - PIDIvề hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc giảm giá khi dự thầu của nhà thầu là căn cứđể lựa chọn nhà thầu. Giá hợp đồng ký kết thực hiện trên cơ sở giá dự thầu saugiảm giá và kết quả đàm phán giữa các bên.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bùtrừ trực tiếp thực hiện trên cơ sở giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạnnộp hồ sơ thanh toán trừ giá cao nhất tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóngthầu trong các giá do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Không áp dụng tỷ lệgiảm giá khi xác định bù giá bằng phương pháp bù trừ trực tiếp.

Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây lắp kỹ thuật Hạtầng - PIDI căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Đỗ Thái Lưu