UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/SPLĐTBXH-BTXH
V/v thực hiện công văn số 14/UBND-VX của UBND tỉnh

Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 22 tháng01 năm 2008, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 14/UBND-VX về việc giảiquyết vấn đề người lang thang, ăn xin, tâm thần.

Trong nhữngnăm qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân cả nước nói chung và Đồng Tháp nói riêngnhư hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi không nơi nươngtựa, người tàn tật, trẻ mồ côi được nuôi tập trung ở các trung tâm Bảo trợ xãhội và nuôi dưỡng tại cộng đồng. Nhờ đó mà gia đình và người thân chăm sóc tốtđối tượng, đã góp phần tạo nét văn minh đô thị.

Tuy nhiên cóhộ, gia đình chưa có ý thức và trách nhiệm trong việc quản lý người thân tạigia đình, để họ đi lang thang, xin ăn, người tâm thần sống ngoài xã hội. Mặtkhác nhóm đối tượng trên, có những người từ nơi khác đến. Công tác này trongthời gian qua chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chỉ một vài đơn vịhuyện, thị, thành phố thực hiện đơn lẻ, chưa có sự phối, kết hợp chặt chẽ vàđồng bộ giữa các địa phương với nhau, gữa các ngành với các địa phương, dẫn đếntình trạng đối tượng ăn xin, lang thang, tâm thần xuất hiện quay trở lại, làmmất cẽ mỹ quan đô thị, nhất là trong những dịp lễ, tết hàng năm.

Nhằm đẩy mạnhhơn nữa việc giải quyết tình trạng người xin ăn, tâm thần lang thang trên địabàn tỉnh, tạo nét văn minh do đô thị và nơi đông dân cư, mang tính chất liêntục và lâu dài, nhất là trong dịp tết, Tết sắp tới.

Sở Lao động -TB&XH hướng dẫn các biện pháp thực hiện công tác tổ chức thu gom và đưa đốitượng lang thang, xin ăn, tâm thần hồi gia như sau:

I. Về côngtác thu gom:

1. Công táclập danh sách: Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH các huyện, thị, thành phố,phối hợp với các ngành, cơ sở nắm chắc đối tượng (kể cả trẻ em) đi lang thang,ăn xin, tâm thần số lang thang trên đường phố, nơi công cộng vào ban đêm, banngày (bao gồm người trong và ngoài địa phương). Tổ chức thu gom đối tượng trênđưa đến một điểm tạm ở tập trung để phân loại.

2. Phân loạiđối tượng lang thang, ăn xin là người địa phương: liên hệ với UBND xã, phường,thị trấn nơi họ cư trú, để đưa và tiếp nhận họ về, địa phương và gia đình cótrách nhiệm giáo dục và cộng động viên người thân quản lý đối tượng tại nhàkhông để họ đi lang thang, xin ăn.

- Đối tượnglang thang, ăn xin là người ở ngoài địa phương: liên hệ với chính quyền nơi họđang cư trú và gia đình để tổ chức đưa họ về; Trường hợp ngoài tỉnh, lập hồ sơchuyển về Sở Lao động TB&XH ( phòng Bảo trợ xã hội ) liên hệ chuyển trả họvề nơi cư trú. Trong thời gian chờ chuyển trả họ về địa phương; các huyện, thị,thành phố bàn giao đối tượng trên về tạm ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Đối tượngtâm thần là người trong địa phương: phối hợp với ngành Y tế xác định tình trạngtâm thần ( nặng, nhẹ ), liên hệ gia đình để đưa họ về gia đình quản lý hoặc đưađi điều trị ở các khoa tâm thần tại các bệnh viện trong tỉnh, với hình thức nộitrú, ngoại trú tại gia đình.

- Đối tượngtâm thần là người ngoài địa phương ( nhưng trong tỉnh Đồng Tháp ): Phối hợp vớingành Y tế xác định tình trạng tâm thần ( nặng, nhẹ ). Liên hệ với Phòng Nội vụ- Lao động TB&XH nơi cư trú của họ, để bàn giao đối tượng đưa về gia đìnhquản lý hoặc đưa đi điều trị ở khoa tâm thần tại các bệnh viện trong tỉnh.

- Đối tượngtâm thần là người ngoài tỉnh Đồng Tháp và đối tượng tâm thần trong tỉnh khôngtìm được địa chỉ gia đình: Phối hợp với ngành Y tế xác định tình trạng tâm thần( nặng, nhẹ ). Thiết lập hồ sơ giao về phòng Bảo trợ xã hội. Riêng đối tượngđưa vào điều trị tai khoa tâm thần bệnh viện Sa Đéc ( cho địa phương TX. SaĐéc; huyện Lấp Vò; Lai Vung; Châu Thành ). Tại khoa tâm thần ở bệnh viện Đakhoa Đồng Tháp ( cho TP. Cao Lãnh; huyện Tân Hồng; Hồng Ngự; Tam Nông; Thanh Bình;CaoLãnh; Tháp Mười ). Phòng Bảo trợ xã hội có trách nhiệm liên hệ với các tỉnh bạnđể bàn giao đối tượng về nơi cư trú. Trong trường hợp không tìm được nơi cư trúcủa đối tượng, Sở Lao động TB&XH sẽ phối hợp với sở Tài chính, Sở Y tế thựchiện chế độ trợ cấp nuôi dưỡng người tâm thần điều trị tại bệnh viện, mà khôngcó người thân nuôi dưỡng.

II. Kinhphí thực hiện

Phòng Nội vụ- Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố lập dự trù kinh phí cho hoạtđộng thu gom và tổ chức hồi gia cho các đối tượng trên địa bàn của mình, trìnhUBND cùng cấp phê duyệt, bao gồm các chi phí:

- Chi phí thugom:

- Chi phítiền ăn cho đối tượng trong thời gian ở tập trung để phân loại, trước khichuyển đi nơi khác; định mức tiền ăn là 10.000 đồng/ngườ/ngày.

- Chi phí tổchức hồi gia, đưa đi điều trị, đưa đi điều trị các bệnh viện trong tỉnh, đưađến Trung tâm Bảo trợ xã hội.

* Nguồn kinhphí được trích từ nguồn chi đảm bảo xã hội hàng năm đã được phân cấp.

III. Thựchiện chính sách trợ cấp xã hội:

1. Phòng Nộivụ - Lao động TB&XH phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn xác định đốitượng; thiết lập hồ sơ và xét duyệt đối tượng có đủ điều kiện để thực hiện trợcấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng ở các cơ sở xã hội; đượcquy định tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở điều 4 của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13/4/2007 của Chính phủ; về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xãhội; đối với những người có hộ khẩu thường trú; tạm trú lâu dài tại tỉnh ĐồngTháp.

2. Sở Laođộng - TB&XH phối hợp với Sở Tài chính, Y tế xây dựng định mức trợ cấp chođối tượng tâm thần nặng không tìm được quê quán phải điều trị dài hạn ở khoatâm thần; để trình UBND tỉnh xem xét.

Trên đây lànhững nội dung thực hiện giải quyết vấn đề người lang thang, xin ăn, tâm thầntheo chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực của ngành Lao động - TB&XH. SởLao động - TB&XH yêu cầu đồng chí Trưởng phòng Nội vụ - Lao động TB&XHcác huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thựchiện tốt tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáovề Sở Lao động - TB&XH (phòng Bảo trợ xã hội) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Các sở TC; YT; VH-TT;
- Công an tỉnh;
- Lưu VT; P.BTXH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Minh Triết