BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Công ty Cổ phần tiếp vận AVINA.
(Đ/c: Số 39 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2014/CV củaCông ty Cổ phần tiếp vận AVINA xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc đối với hoạt độngxuất nhập khẩu, để tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005; LuậtHải quan năm 2014; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ:

1. Về việc chuyển tải đối vớihàng hóa quá cảnh:

Thực hiện theo khoản 4Điều 64 Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

2. Về thủ tục hải quan đối vớihàng hóa quá cảnh chuyển tải:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 64 Luật Hải quan; Điều19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

3. Về giámsát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tải:

Thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Hải quan năm 2014 và Điều13, Điều 14 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ; hướng dẫn tại Quy trình ban hànhkèm theo Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011; Quy trình ban hành kèmtheo Quyết định số 2575/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan.

4. Công ty Cổ phần tiếp vậnAVINA thực hiện:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 40, Luật Hải quan năm 2014;

b) Đối với từng lô hàng cụ thể, Côngty Cổ phần Tiếp vận AVINA có văn bản đề nghị gửi Chi cụcHQCK Chalo trước thời điểm làm thủ tục quá cảnh, trong đó nêu rõ mặt hàng quá cảnh,lý do chuyển tải, danh sách các phương tiện vận chuyển được chuyển tải và cácphương tiện thay thế.

c) Chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạnghàng hóa trong quá trình thay đổi phương tiện, vận chuyển hàng quá cảnh đến cửakhẩu xuất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng hàng hóa;

5. Trách nhiệm Chi cục Hải quanCK Chalo và Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng:

a) Chi Cục trưởng Chi cục HQCK Chalocăn cứ hồ sơ và các thông tin liên quan tại thời điểm làm thủ tục quá cảnh đểquyết định việc chuyển tải;

b) Chi cục Hải quan CK Chalo phối hợpchặt chẽ Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng để quản lý việc thay đổi phương tiện;

c) Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan năm 2014; khoản 5,Điều 19 Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần tiếp vận AVINA biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh