BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/TCHQ /TCCB
V/v Hướng dẫn chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý vi phạm đối với công chức Hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2003

Kính gửi:

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục
- Hiệu trưởng Trường Cao Đẵng Hải quan

Thực hiện Chỉ thị số 05/2002/CT-BTC ngày 28/10/2002 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ cấp cơ sở củacác tổ chức trực thuộc Bộ; Chỉ thị số 03/TCHQ /TCCB ngày 28/10/2002 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong NgànhHải quan và 10 điều kỷ luật của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫnviệc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý kỷ luật đối với công chứcvi phạm trong ngành Hải quan như sau:

I. YÊU CẦU RÈN LUYỆN, CHẤP HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨCHẢI QUAN:

1. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấptrong ngành Hải quan, bao gồm Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương trở xuốngđến cấp Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương

1.1. Về học tập:

Học tập vừa là quyền lợi, đồng thời vừa là nghĩa vụ, trắcnghiệm của cán bộ, công chức Hải quan, vì vậy:

- Phải tự giác, quyết tâm thực hiện chế độ học tập, bồidưỡng nâng cao trình độ lý luật chính trị, kiến thức quản lý hành chính, quảnlý kinh tế, quản lý kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ hải quan, ngoại ngữ... đểđảm bảo đủ tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chứcđang đảm nhiệm; để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý điều hành đơn vị theo yêucầu cải cách và hiện đại hoá.

- Cam kết và thực hiện cam kết về chất lượng học tập (họctập nghiêm túc), thời hạn hoàn thành trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các kiếnthức khác theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm; nghiêm cấm sử dụng văn bằng,chứng chỉ không hợp pháp vào bất cứ mục đích nào; tự giác, trung thực báo cáovới tổ chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ học tập, sinh hoạt chính trị,tư tưởng theo quy định của Tổ chức đảng, đoàn thể và của đơn vị.

1.2. Về quản lý, điều hành công tác chuyên môn, nghiệp vụ vàxây dựng lực lượng:

a. Phải chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ của cán bộ, công chứctheo quy định tại Điều 6, 7, 8 của Pháp lệnh cán bộ, công chức; chức trách,nhiệm vụ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công Hải quan đang đảm nhiệm quyđịnh tại Quyết định số 427/TCCP-VC ngày 02/06/1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổchức- cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

b- Phải chấp hành nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định đối với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo và ngạch công chứcđang đảm nhiệm và các quy định khác có liên quan.

c- Trong chấp hành chức trách, nhiệm vụ cần lưu ý:

c.1. - Đối với cấp trưởng:

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về toànbộ hoạt động của đơn vị;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên.

+ Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt các quy định,chính sách, pháp luật của Nhà nước, các loại văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quyđịnh của cấp trên liên quan đến lĩnh vực Hải quan;

+ Xây dựng và thực hiện tốt các biện pháp ngừa, ngăn chặn,xử lý kịp thời thái độ cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu, sai phạm, tiêu cực,tham nhũng;

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành chức trách, nhiệm vụcủa cấp dưới hoạt động của đơn vị cơ sở;

+ Không đùn đẩy việc lên cấp trên, cho cấp dưới; không xử lýcông việc vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

+ Chủ động quan hệ phối hợp và hợp tác trong nội bộ đơn vịvà trong Hải quan, với lực lượng trong ngành tài chính, với cơ quan đơn vịngoài ngành Hải quan trong giải quyết, xử lý công việc liên quan theo đúng thẩmquyền.

c.2. Đối với cấp Phó, ngoài chấp hành chức trách, nhiệm vụcủa chức danh, ngạch công chức đang đãm nhiệm, còn phải phải chấp hành tốt chứctrách, nhiệm vụ được cấp trưởng phân công.

1.3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Phải nâng cao ý thức tuân thủ đường lối, chính sách củaĐảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong ngành Hải quan;

- Không vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làmquy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

- Chấp hành nghiêm chỉnh 19 điều đảng viên không được làmquy định tại Quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương(nếu là Đảng Viên).

- Cần lưu ý, thực hiện:

+ Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động.

+ Tự giác báo cáo hoặc từ chối việc nhờ vả giải quyết đăngký hồ sơ, kiểm tra, giám sát, tính thuế hàng hoá XNK, xử lý vi phạm đối vớinhững lô hàng XNK của những người thân trong gia đình và người quen của mình đểLãnh đạo phân công người khác thực hiện.

+ Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục người thân trong giaođình chấp hành đúng chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực Hải quan, khôngvi phạm hoặc lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế...

+ Không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để làm trái quy định,thông đồng tiếp tay hoặc làm ngơ cho buôn lậu, gian lận thương mại; làm ngơ đốivới sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, của cán bộ, công chức để vụ lợi cá nhân(nhận tiền, quà) gây thiệt hại về lợi ích cho Nhà nước, cho Ngành Hải quan.

+ Không cục bộ, mất dân chủ, mất đoàn kết trong nội bộ đơnvị.

+ Không vi phạm tệ nạn xã hội, làm những điều trái với thuầnphong mỹ tục của dân tộc.

2- Đối với công chức làm công tác của Vụ, Cục, đơn vị thuộcCơ quan Tổng cục và của Cục Hải quan tỉnh, thành phố (gồm lãnh đạo Phòng vàchuyên viên)

2.1. Về học tập:

Thực hiện chế độ học tập trình độ chuyên môn, bồi dưỡng kiếnthức nghiệp vụ như đối với công chức quản lý lãnh đạo nêu trên.

2.2. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Phải chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ của cán bộ, công chứctheo quy định tại điều 6, 7, 8 của Pháp lệnh cán bộ công chức; chức trách,nhiệm vụ theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức Hải quan đang đảmnhiệm tại Quyết định số 427/TCCP-VC ngày 02/06/1993 của Bộ trưởng, Trưởng BanTổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên.

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và chịu trách nhiệmtrước pháp luật, trước cấp trên về nội dung tham mưu đề xuất của mình trongphạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và sơ kết, tổngkết, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp nghiệp vụ củađơn vị cơ sở thuộc phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

- Chủ động quan hệ phối hợp và hợp tác đúng thẩm quyền giữacác đơn vị trong nội bộ và ngoài ngành hải quan trong giải quyết, xử lý côngviệc liên quan.

2.3- Về phẩm chấp chính trị, đạo đức, lối sống.

Tuân thủ và chấp hành các quy định và yêu cầu về phẩm chấtchính trị, đạo đức , lối sống như đối với công chức lãnh đạo quản lý nêu trên.

3- Công chức thừa hành

3.1. Về học tập

Thực hiện chế độ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồidưỡng kiến thức nghiệp vụ như đối với công chức quản lý lãnh đạo nêu trên.

3.2- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

- Thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy địnhtại điều 6, 7, 8, của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ theo tiêu chuẩnngạch công chức Hải quan đang đảm nhiệm quy định tại Quyết định số 427/TCCP-VC ngày 02/06/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộtrưởng Bộ Nội vụ).

- Trực tiếp xử lý, giải quyết công việc chuyên môn, nghiệmvụ tại đơn vị cơ sở theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động phối hợp và hợp tác theo đúng thẩm quyền giữa cácbộ phận nghiệp vụ trong giải quyết, xử lý công việc liên quan, trong công tácngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cấp trên về nhữngvướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.3- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Tuân thủ và chấp hành về phẩm chất chính trị, đạo đức, lốisống như đối với công chức lãnh đạo qủan lý nêu trên.

Ngoài ra còn nhất mạnh thêm:

- Không nhận tiền của chủ hàng, đối tượng buôn lậu để gâythất thu tiền thuế, thất thoát tài sản; không thông đồng móc ngoặc, tiếp tay,làm ngơ đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại để tạo đường dây"làm ăn, chia chác" tiền thuế, thu nhập bất chính.

- không được làm trái các quy trình nghiệm vụ, làm sai lệchhồ sơ, số liệu liên quan đến xử lý vi phạm, chế độ chính sách thuế XNK để vụlợi, tiêu cực, tham nhũng.

II. HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT KHI CÓ VI PHẠM:

- Nguyên tắc xử lý vi phạm theo quy định của Pháp lệnh cánbộ, công chức, nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ, thôngtư số 05/1999/TT-BTCCBCP ngày 27/03/1999 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính vụ (naylà Bộ Nội vụ) và theo quy định tại 10 điều kỷ luật của Ngành Hải quan.

Việc sai phạm đã xẩy ra trong ngành, trong đơn vị đã bị xửlý hoặc đã biết là sai mà còn vi phạm hoặc công chức là lãnh đạo vi phạm thì bịxử lý kỷ luật nặng hơn một mức.

- Cán bộ, công chức có sai phạm, khuyết điểm mà chủ động, tựgiác báo cáo, kiểm điểm nghiêm túc và khắc phục tốt thì ki kỷ luật được xét xửlý nhẹ hơn.

- Công chức Hải quan vi phạm về chức trách, nhiệm vụ và phẩmchất chính trị, đạo đức, lối sống như quy định trên đây chưa đến mức phải truycứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả xẩy ra đểxem xét xử lý kỷ luật cho phù hợp, cụ thể như sau:

A- Đối với công chức lãnh đạo, quản lý các cấp trong ngànhHải quan

1- Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

1.1. Không quán triệt và triển khai kịp thời các văn bảnchính sách, pháp luật, quy trình nghiệp vụ, các quy định, hướng dẫn của NgànhHải quan làm cho cấp dưới hiểu không đúng, lúng túng trong thực hiện, làm khôngđúng quy định thì lần đầu kỷ luật khiển trách; lần 2 cảnh cáo, lần 3 cách chức.

1.2- Thiếu tinh thuần trách nhiệm, thiếu kiểm tra sâu sát,quản lý đơn vị lỏng lẻo để sai phạm, tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mạithuộc phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, mất đoàn kết nội bộ xẩy ra thìngười đứng đầu quản lý đơn vị hoặc người phụ trách trực tiếp quản lý công việcđó phải bị xử lý kỷ luật: nếu tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, phạm vi hẹpảnh hưởng không lớn thì kỷ luật khiển trách; tính chất, mức độ hậu quả tươngđối nghiêm trọng thì kỷ luật cảnh cáo; tính chất; mức độ nghiêm trọng thì kỷluật cách chức.

1.3- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo hoặc can thiệp đểcấp dưới làm sai chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ gây thất thu thuế,thất thoát tài sản, tài chính của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị thì tuỳ theohậu quả xẩy ra phải chịu kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức và phải bồi thườngthiệt hại theo quy định của pháp luật.

1.4. Không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo,quyết định của cấp trên về các lĩnh vực nghiệp vụ, quản lý cán bộ, xây dựng lựclượng thì lần đầu kỷ luật cảnh cáo, lần 2 kỷ luật cách chức.

1.5- Thiếu phối hợp hoặc tác phong trong nội bộ đơn vị, giữacác đơn vị trong ngành Hải quan, giữa các đơn vị trong ngành với các lực lượngngoài ngành Hải quan, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến làm cản trở, chậm trễ, áchtắc công việc thì lần đầu phê bình, nhắc nhở; lần 2 khiển trách; lần 3 cảnh cáohoặc cách chức.

2- Vi phạm phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống

2.1. Vi phạm kỷ luật lao động:

2.1.1- Đi muội về sớm không có lý do chính đáng và không báocáo cấp trêm cho phép; hiệu quả chất lượng công tác thấp thì lần đầu nhắc nhởphê bình, lần 2 thì kỷ luật khiển trách, lần 3 thì cảnh cáo trở lên.;

2.1.2. Tụ ý bỏ việc không có lý do chính đáng và không báocáo (7 ngày trong 1 tháng, 20 ngày trong một năm cộng dồn) thì kỷ luật buộcthôi việc;

2.2- Vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống trái với thuầnphong mỹ tục của người Việt Nam như mại dâm, quan hệ nam nữ bất chính, đánh bàiăn tiền dưới mọi hình thức, uống rượu bia bê tha mất tư cách người cán bộ côngchức thì lần đầu kỷ luật cảnh cáo, lần 2 kỷ luật buộc thôi việc;

2.3- Nghiện hút các chất ma tuý thì xử lý kỷ luật theo chỉđạo tại Công văn số 3556/TCHQ-TCCB ngày 26/07/2002 của Tổng cục Hải quan.

2.4- Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma tuý thì kỷluật buộc thôi việc;

2.5- Viết đơn thư nặc danh, mạo danh tố cáo sai sự thật,mang tính bị đặt vu khống, xúi giục, kích động gây rối nội bộ thì lần đầu kỷluật cảnh cáo, cách chức, lần 2 kỷ luật buộc thôi việc;

2.6- Không hoàn thành chương trình học tập nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính... thuộc tiêuchuẩn bắt buộc như đã cam kết để đạt tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức Hảiquan theo quy định mà không có lý do khách quan thì lần đầu kỷ luật cảnh cáo,lần 2 kỷ luật hạ ngạch, đồng thời cho thôi giữ chức (không đủ tiêu chuẩn chứcdanh).

2.7- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì áp dụngtheo quy định tại Thông tư số 22/2002/TT-BTCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ chứcCán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và văn bản chỉ đạo của Bộ tài chính và Tổngcục Hải quan. Nếu cá nhân tự giác báo cáo thì kỷ luật nhẹ hơn một mức so vớiquy định.

2.8- Vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thìáp dụng kỷ luật theo quy định tại Quyết định số 738/2001/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2001của Tổng cục Hải quan.

2.9- Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để thông đồng tiếp tayhoặc làm ngơ cho buôn lậu, gian lận thương mại; làm ngơ đối với sai phạm, tiêucực, tham nhũng của cán bộ, công chức để vụ lợi cá nhân (nhận tiền, quà) gâythiệt hại về lợi ích cho nhà nước, cho ngành Hải quan thì kỷ luật buộc thôiviệc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

2.10- Công chức Hải quan phạm tội bị toà án phạt tù nhưngđược hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ, quản chế, cảnh cáo mà tội liênquan đến hoạt động công vụ thì căn cứ vào tính chất, mức độ sai phạm để xem xétxử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; đồng thời tất cả số công chứcnày đầu phải chuyển ra khỏi ngành Hải quan, trường hợp kỷ luật chưa đến mứcbuộc thôi việc thì cho thời hạn 3 tháng tự liên hệ chuyển công tác, nếu khôngchuyển được thì cho thôi việc.

B. Đối với công chức làm công tác tham mưu ở Vụ, đơn vịthuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan, ở các Phòng thuộc Cục Hải quan tỉnh, thànhphố.

1- Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

1.1- Không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chỉ đạo,mệnh lệnh của cấp trên; đùn đẩy công việc, kéo dài thời gian quy định thì lầnđầu kỷ luật khiển trách; lần 2 cảnh cáo, lần 3 kỷ luật buộc thôi việc.

1.2- Quan liên, nghiên cứu không kỹ, qua hoa đại khái dẫnđến nội dung tham mưu, đề xuất (xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý,giải quyết công việc...) thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao không đúng chế độchính sách quy định gây ảnh hưởng đến việc quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo, gâykhó khăn cho việc thực hiện của đơn vị cơ sở thì tuỳ theo tính chất, mức độ,hậu quả xẩy ra thì phải chịu một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnhcáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức; nếu có động cơ vụ lợi thì kỷ luật buộcthôi việc ngay từ lần đầu.

1.3- Thiếu đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụđối với đơn vị cơ sở thuộc phạm vi được phân công dẫn đến không phát hi ện đượcsơ hở, yếu kém, để có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời thì tuỳtheo tính chất, mức độ, hậu quả xẩy ra phải chịu hình thức kỷ luật lần đầukhiển trách, lần 2 từ cảnh cáo đến buộc thôi việc.

1.4- Thiếu phối hợp hoặc hợp tác giữa cá nhân, tổ chức trongvà ngoài ngành Hải quan hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết, xử lý côngviệc liên quan dẫn đến ách tắc, chậm trễ công việc thì phải chịu kỷ luật lầnđầu khiển trách, lần 2 từ cảnh cáo đến buộc thôi việc.

1.5- nếu có móc nối trên, dưới, trong hoặc ngoài ngành đểtiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ thì kỳ luật buộc thôi việc ngay từlần đầu.

2- Vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Áp dụng xử lý như đối với công chức lãnh đạo, quản lý nêutrên.

C. Đối với công chức thừa hành

1- Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

1-1- Không chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; từchối, né tránh, đùn đẩy công việc khó khăn, phức tạp; chọn lựa dễ hoặc côngviệc có vụ lợi thì lần đầu kỷ luật khiển trách; lần 2 cảnh cáo; lần 3 buộc thôiviệc.

1.2- Lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao cửa quyền, háchdịch, gây phiền hà, sách nhiễu thì lần đầu kỷ luật cảnh cáo; lần 2 kỷ luật buộcthôi việc.

1.3- Làm sai quy trình nghiệp vụ thuộc công việc chuyên môn,nguyện vụ được giao dẫn đến thất thu tiền thuế, thất thoát tài sản, tài chínhcủa nhà nước thì lần đầu kỷ luật cảnh cáo, lần 2 kỷ luật hạ ngạch, lần 3 kỷluật buộc thôi việc, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nếu pháthiện có nhận tiền của chủ hàng để làm trái thì kỷ luật buộc thôi việc ngay từlần đầu.

1.4- Thông đồng. làm ngơ, tiếp tay, móc ngoặc với buôn lậu,gian lận thương mại để tạo đường dây "làm ăn, chia chác" tiền thuếgây thất thu cho Nhà nước thì kỷ luật buộc thôi việc.

2- Vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Cục trưởng;Vụ trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Hiệu trưởngTrường Cao đẵng Hải quan có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức trongđơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản này.

2- Khi xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có viphạm như đã nêu ở trên thì phải thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định tạiNghị định số 97/1998/NĐ-CP ngay 17/11/1998 của Chính phủ, Thông tư số05/1999/TT-BTCCBCP ngày 27/03/1999 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay làBộ Nội vụ) và Quyết định số 786/2000/QĐ-TCHQ ngaà 19/12/2000 của Tổng cục Hảiquan đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời.

3- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắcvượt thẩm quyền hoặc có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì các đơn vị báo cáo vềTổng cục Hải quan để có chỉ đạo kịp thời./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Trương Chí Trung