BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1060/BTNMT-TĐKT
V/v phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần II

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường quyếtđịnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IIvào ngày 18 tháng 6 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Bộ phân bổ số lượng đại biểu thamdự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ II năm 2010như sau:

1. Đại biểu đương nhiên: Lãnh đạoBộ, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các tập thể, cá nhân đượctặng thưởng Huân chương bậc cao.

2. Đại biểu từ các đơn vị: 01 Lãnhđạo đơn vị; 01 cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; cáccá nhân là điển hình tiên tiến được bình bầu, giới thiệu tại Hội nghị điển hìnhtiên tiến của đơn vị (số lượng cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

Bộ yêu cầu các đơn vị sớm triểnkhai và hoàn thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp theo yêu cầu tạiCông văn số 293/BTNMT-TĐKT ngày 28 tháng 01 năm 2010; bình chọn đại diện tậpthể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội. Danh sách đại biểu tham dựĐại hội thi đua yêu nước ngành gửi về Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ (quaVụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 5 năm 2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TĐKT, B115.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức