TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/GSQL-GQ1
V/v thủ tục thông quan đối với lô hàng kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV Yu Jung Yung Nung Jo Hap ViệtNam;
(Đ/c: Tổ 4, phường Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình)

Trả lời công văn số 99/YV-CV ngày01/9/2015 của Công ty TNHH MTV Yu Jung Yung Nung Jo Hap Việt Nam về việc nêu tạitrích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật:“Vật th trong Danh mục vật th thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kim dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo quy định tại khoản4 Điều 37 Luật Hải quan: “Đối với hàng hóa phải kim tra, phân tích, giám định đ xác định cóđủ điu kiện được xuất khẩu, nhập khu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu,nhập khu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặcthông báo miễn kim tracủa cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật”. Do vậy, đối với hàng hóa thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịchthực vật khi xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kim dịchthực vật của cơ quan kim dịch thực vật trước khi cơ quanhải quan thông quan hàng hóa.

Ngày 27/01/2015, Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn s 157/BVTV-KD hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến kiểmdịch thực vật, trong đó nêu rõ, đối với việc kiểm dịch thựcvật xuất khẩu, chủ vật thuế nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận củacơ quan kim dịch thực vật cho bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩuđể làm thủ tục thông quan lô hàng và có trách nhiệm nộp lạibản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong vòng 10ngày kể từ ngày thông quan.

Đ nghị Công tynghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Trường hp cònvướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vậtđể được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải