TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1060/GSQL-GQ3
V/v thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH SEA&LAND Việt Nam.
(Đ/c: 147A Trần Quang Khải, Quận I, Tp.HCM)

Trả lời công văn số 18/2014/CV-CT ngày 18/06/2014 của Công ty TNHHSEA&LAND Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05/5/2014, Chicục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công vănsố 1095/ĐT-ĐTKD hướng dẫn Công ty thủ tụcthanh lý, thay đổi mục đíchsử dụngthựchiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai số 95/NK /ĐT-TN/P02G ngày29/04/2008. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Quản lý hàngĐầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được thực hiện thủ tục thanh lý, thayđổi mục đích sử dụng hàng hóa theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để công tyđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp.HCM (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha