BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1060/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may-XK sang EU năm 2003

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Thương mại thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1017/TM-XNK ngày 09/5/2003 của Sở Thương mại Hà Nội về việc bổ sung hạn ngạch hàng dệt may XK sang EU năm 2003, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung hạn ngạch cho các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Hà Nội với số lượng như sau:

áo lót nhỏ (Cat.31): cấp 42.080 chiếc

Bộ Thương mại thông báo để Sở Thương mại Hà Nội biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu