ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/UBND-TNMT
V/v: đề xuất các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN.

Để chuẩn bị xâydựng Danh mục dự án kêu gọi nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn2013-2015 và các năm tiếp theo, qua đó tăng cường vận động tài trợ từ các Tổchức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), y ban nhân dânthành phố Hà Nội đề nghị:

1. Căn cứ nhu cầucủa ngành và địa phương cần hỗ trợ bằng nguồn vốn viện trợphi chính phủ nước ngoài, các đơn vị đăng ký dự án, lập đề cương dự án theo mẫugửi kèm. Các chương trình, dự án nên tập trung ưu tiên vàocác lĩnh vực như sau:

- Các chươngtrình, dự án trong lĩnh vực y tế: xây dựng, nâng cấp, cung cấp trang thiết bị,xử lý chất thải cho các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện và các trạm y tế xã, phường; nâng cao năng lực và đào tạo cho cán bộ y tế,hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điềutrị cho người có HIV/AIDS; htrợ giảiquyết các dịch bệnh.

- Các chươngtrình, dự án trong lĩnh vực giáo dục: xây dựng, nâng cấp, hỗ trợtrang thiết bị cho các trường học, các trường nội trú, đặc biệt là các trường ởvùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo giáoviên, dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tài trợ học bổng khuyến học.

- Các chươngtrình, dự án trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề: đào tạo dạy nghề gắn với tìmviệc làm cho các đối tượng khó khăn, người tàn tật, đặc biệt là thanh niên vùngven đô chịu tác động của đô thị hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, cung cấp trang thiếtbị cho đào tạo, dạy nghề của hệ thống các trường, trung tâm dạy ngh

- Các chươngtrình, giải quyết các vấn đề xã hội: giáo dục, giúp đỡ nâng cao điều kiện sốngcho trẻ em khó khăn, phụ nữ nghèo, người già neo đơn;phòng chống, buôn bán phụ nữ và trẻ em; quản lý và hạn chế di dânvào thành phố; tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, hútthuốc lá,...

- Các chươngtrình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế: dự án tín dụng cho người nghèo, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ...

- Các chươngtrình, dự án môi trường: bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiênnhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên...

- Các chươngtrình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường: bảo vệ và cải thiệnmôi trường sống, môi trường thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tàinguyên thiên nhiên...

- Các chươngtrình, dự án tập trung vào các vùng ngoại thành, nông thôn: phát triển nôngthôn tổng hợp, nước sạch nông thôn, xử lý nước thải ô nhiễm,làng nghề gắn với chương trình nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2010-2020.

- Các chươngtrình, dự án trong lĩnh vực văn hóa: bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giữ gìn và tôn tạo các ditích lịch s văn hóa.

- Các chươngtrình, dự án khác theo nhu cầu của cácngành, địa phương.

Các chương trình,dự án đăng ký kêu gọi nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài gửi về Sở Kếhoạch và Đầu tư, 16 Cát Linh, Đng Đa, Hà Nội, ĐT: 0437347605, Fax: 04 38251733, email: Phanthuynga1l@yahoo.com trước ngày 28/2/2013 để tổng hợp và lập Danh mục dự án kêu gọi viện trợphi chính phủ nước ngoài. Trong quá trình lập, đề xuất dự án, nếu có khó khănvướng mắc hoặc chưa rõ thông tin, xin liên hệ với Phòng Hợp tác và TTQT -Sở Kếhoạch và Đầu tư theo đa chỉ trên để đượchướng dẫn cụ thể.

2. Giao Sở Kếhoạch và Đầu tư tổng hợp các chương trình, dự án kêu gọi nguồn viện trợ phichính phủ nước ngoài từ các đơn vị; biên tập theo mẫu quy định; dịch sang tiếngAnh và đóng Quyển "Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nướcngoài".

Kinh phí xây dựngDanh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài được lấy từ nguồn xúctiến đầu tư của Thành phố giao cho SKế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dânThành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện để công tác xúc tiến viện trợđạt hiệu quả tốt.

(Xin gửi kèm mẫuđề cương dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

(Phụ lục)

Đ CƯƠNG D ÁN KÊU GỌI VN VIỆN TRỢ PCPNN

1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủquản:

a) Địa chỉ liênlạc:...................................... b) số điện thoại/Fax:

3. Đơn vị thựchiện dự án:

a) Địa chỉ liênlạc:........................................ b) số điện thoại/Fax:

4. Thời gian dựkiến thực hiện dự án:

5. Địa điểm thựchiện dự án:

6. Tổng vốn củadự án:............................ USD

Trong đó:

Vốn viện trợPCPNN không hoàn lại:........... nguyên tệ, tương đương….USD

- Vốn đối ứng:

+ Tiền mặt: VND tươngđương với USD

+ Hiện vật: tươngđươngVND tương đương với…USD

I. Bốicảnh, sự cần thiết của dự án và cơ sở đề xuất nhà tài trợ.

1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch pháttriển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liênquan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trongquy hoạch, kế hoạch đó.

2. Khái quát các chương trình, dự án khácđã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giảiquyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.

3. Tính phù hợp của mục tiêu dự án vớichính sách và định hướng ưu tiên hiện nay.

4. Khái quátnhững vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.

5. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trựctiếp của dự án đề xuất.

II. Các mục tiêu củadự án

1. Mục tiêu dàihạn:

2. Mục tiêu ngắnhạn:

III. Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả dự kiếnđạt được của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó (theo từng cu phn, hạng mục nếu có).

IV. Hạng mục,hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạtđộng chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quảtheo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tươngứng.

V. Cơ chế tàichính trong nước đối với dự án

1. Vốn viện trợPCPNN:

- Vốn viện trợPCPNN:....................................... nguyên tệ, tươngđương...................... USD

2. Vốn đối ứng:

Vốn đối ứng:..................................VND

Trong đó: -Hiệnvật: tương đương.................................... VND Tiềnmặt:.......................... VND

VI. Tổ chứcquản lý thực hiện dự án

1. Phương thức tổchức quản lý thực hiện dự án.

2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữacác cơ quan: cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, nhà tài trợ và cácbên tham gia khác để thực hiện và quản lý dự án.

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện củachủ dự án dự kiến sẽ được giao thực hiện dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.

VII. Phântích sơ bộ tính khả thi của dự án (về kinh tế, tàichính, công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện)

VIII. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án

1. Đánh giá hiệuquả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.

2. Đánh giá tácđộng kinh tế, xã hội và môi trường đối với ngành, lĩnh vực và địa phương,

3. Đánh giá tínhbền vững của dự án sau khi kết thúc.