VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/VPCP-KGVX
V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Y tế (số 94/BC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2016), của Bộ Ngoại giao (số 341/TTr-BNG-LS ngày 04 tháng 02 năm 2016) về tình hình dịch bệnh do vi rút Zika gây nên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạotại các văn bản: Công điện số 1632/CĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 9515/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên có thể xâm nhập vào nước ta.

2. Bộ Y tế chủ động, phối hợp, hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dịch theo quy định; thực hiện chế độ giám sát, báo cáo dịch theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng chính phủ việc bổ sung danh mục dịch bệnh truyền nhiễm.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bổ sung kịp thời kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chng dịch bệnh do vi rút Zika gây nên trong trường hợp dịch lan rộng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định; Trợ lý TTg; các Vụ: KTTN, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định