VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10600/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép CITES nhập khẩu gỗ Lào

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Xét đề nghị của Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam tại văn bản số 210/HHG-VP ngày 29 tháng 11 năm 2013, ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại văn bản số 4198/BNN-TCLN ngày 22 tháng 11 năm 2013, về việc cấp giấyphép CITES đối với gỗ nhập khẩu từ Lào, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyếtkiến nghị của Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam tại văn bản nêu trên, cụ thể:

- Trường hợp tên khoa học của gỗ Trắc có nguồn gốc từ Làokhông trùng với tên khoa học ghi trong Phụ lục Công ước CITES, các Doanh nghiệpđược phép nhập khẩu như các loại gỗ thông thường khác;

- Trường hợp tên khoa học của gỗ Trắc có nguồn gốc từ Làotrùng với tên khoa học ghi trong Phụ lục Công ước CITES, thực hiện việc cấpphép theo đúng quy định hiện hành;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, CT, CA;
- Tổng cục Hải quan;
- HHG và lâm sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ