TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1061/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH BPC Việt Nam
Địa chỉ: 2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1
Mã số thuế: 0310845705

Trả lời văn thư số 01/13-CV ngày 01/02/2013 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm f, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính bổ sung vào Khoản 2 Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân(TNCN):

“Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tácphí, điện thoại, trang phục,… không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoánchi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối vớitừng trường hợp như sau:

- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trongcác cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: mức khoán chi áp dụng theo văn bảnhướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứckinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứcquốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiệntheo quy định của Tổ chức, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”.

- Căn cứ Khoản 2.8 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theoquy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công táctrong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tàichính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người laođộng đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanhnghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chiphí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tàichính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

…”

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác trongnước hoặc nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phátsinh các khoản chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở nếu có hóa đơn hợp pháp ghi tên,địa chỉ và mã số thuế của Công ty thì các khoản chi này được tính vào chi phíđược trừ khi tính thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế của người laođộng để tính thuế TNCN.

Đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đicông tác được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và không tính vàothu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động nếu khoảnchi này không vượt quá 2 lần mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụngđối với cán bộ công chức Nhà nước (Trong nước: Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày06/07/2010 của Bộ Tài chính. Nước ngoài: Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 09/8/2012áp dụng theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính. Từngày 10/08/2012 áp dụng theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của BộTài chính).

Nếu khoản chi phụ cấp cho người lao động đi côngtác vượt mức quy định nêu trên thì phần vượt mức không được tính vào chi phíđược trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiềnlương, tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Web;
- Lưu: (TTHT,HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga