BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1061/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu đối với BQLDA

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 2101/UBND-GT ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố HàNội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Theoquy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày10/10/2008, Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 thì Ban quản lý dựán đầu tư xây dựng thành lập theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 (naytheo các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006) được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,34 lần sovới mức lương tối thiểu chung để xác định quỹ tiền lương và trả lương cho ngườilao động. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm này, Ban quản lý dự án đầu tưxây dựng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Đốivới Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khi có đủ cácđiều kiện nêu trên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung để trả lương cho người lao động theoquy định.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộibiết và hướng dẫn Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nộithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc