BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1061/TCHQ-KTTT
V/v Thuế NK phụ tùng thay thế trong thời gian chạy thử N/m lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trảlời công văn số 82/HQQNg-NV ngày 18/02/2009 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về việcthuế nhập khẩu phụ tùng thay thế, bảo hành trong thời gian vận hành chạy thửNhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2, Mục I Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 07/6/2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng và bảohành Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cụ thể hợp đồng trúng thầu EPC xâydựng Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất số 051705/PV-TPC ngày 17/5/2005 giữa chủđầu tư và Nhà thầu TECHNIP, nếu số phụ tùng nhập khẩu thực tế là để sử dụng choviệc bảo hành, trong thời gian chạy thử Nhà máy lọc dầu Dung Quất (trước khibàn giao chính thức cho chủ đầu tư), thì xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quyđịnh tại điểm 2, Mục I Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 07/6/2007 của Bộ Tàichính.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông