BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1061/TM-XNK
V/v nhập khẩu bổ sung hàng hoá cho Cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời công văn số 386/TCT-DVTS ngày 7/5/2003 của Công ty Dịch vụ Hàng Không sân bay Tân sơn Nhất về việc nhập khẩu bổ sung thuốc lá kinh doanh tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh của công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 25/GCN-BTM ngày 22/7/2002 của Bộ Thương mại cấp cho Công ty;

Căn cứ Báo cáo của Công ty ngày 7/5/2003 về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh có xác nhận của cơ quan Hải quan;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhập khẩu bổ sung 300.000 USD thuốc lá điếu để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hành đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoá thẩm lậu vào thị trường nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2003.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu