BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10613/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu xe mô tô ba bánh

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: BộGiao thông vận tải

Trả lời công văn số 9583/BGTVT-PC ngày 23/7/2015của Bộ Giao thông vận tải đề nghị có ý kiến đối với văn bản số 5542/VPCP-KTTHngày 16/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe mô tô ba bánh, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 và Điều 10 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Phụ lục I ban hành kèm theoNghị định này thì mặt hàng xe mô tô ba bánh chưa qua sử dụng không phải hànghóa thuộc đối tượng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Theo điểm 4 Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ thì“không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loạixe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hànhthì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trongnội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gomrác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh,người tàn tật”.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành côngvăn số 1762/BGTVT-VT ngày 24/3/2008 về việc ngừng việc kiểm tra chất lượng, antoàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới ba bánh kể từ ngày 01/5/2008(trừ các loại xe cơ giới dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàntật).

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44/2012/TT-BGTVTngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng antoàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơnhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy thì xe mô tô, xegắn máy nguyên chiếc nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toànkỹ thuật và bảo vệ môi trường, Cơ quan Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận an toànkỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu để xem xét giảiquyết thủ tục thông quan. Như vậy, doanh nghiệp nhập khẩu xe ba bánh nhưngkhông được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượngan toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì cơ quan Hải quan sẽ không thực hiệnthủ tục thông quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính kính chuyển BộGiao thông vận tải để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn