VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại cửa sông có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các Bộ: Xây dựng, Tài chính.
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 95/BC-BXD ngày 12 tháng 9 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 9068/BCT-CNNg ngày 08 tháng 10 năm 2013), Tài chính (công văn số 811/BTC-TCHQ ngày 18 tháng 10 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4575/BTNMT-ĐCKS ngày 08 tháng 11 năm 2013) về tình hình thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại cửa sông có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu ở các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại cửa sông, bảo đảm tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ giá xuất khẩu cát nhiễm mặn.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, TN&MT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ