TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Địa chỉ: 18 – 20 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Mã số thuế: 0300523385

Trả lời văn bản số 66/SPC - TCKTngày 22/01/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luậtquản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khaithuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.

c/ Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khácnơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuếgiá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếuđơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thựchiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanhxây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, màkhông thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộpthuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồsơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giaoCục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt độngxây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh.

…….

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ ChíMinh, có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. KhiCông ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thìCông ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi cócác kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).

…”.

Trường hợp Công ty có kho hàng trung chuyển tại Đà Nẵng, không có chức năngkinh doanh. Theo trìnhbày, Công ty bán hàng cho khách hàng ở Đà Nẵng hàng hóa được nhận tại kho trên,Công ty lập hóa đơn tại trụ sở chính, chuyển giao hóa đơn cho kho để kho xuấthàng cho người mua kèm hóa đơn giao cho khách hàng và Công ty kê khai nộp thuếGTGT và TNDN tập trung tại Trụ sở chính ở TP.Hồ Chí Minh là đúng quy định.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
250 – 28250/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga