TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dây khóa kéo Keenching
Đ/chỉ: Đường 16 KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300771606

Trả lời văn thư số 14/KCC-KT2011 ngày 07/12/2011 của Công tyvề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 7 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:“Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phépđầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngàynước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổchức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt độngkinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuếTNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản phápluật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, vềthuế TNDN thì tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bảnpháp luật này nhưng thời gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011”.

- Căn cứ điểm 2 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 3/3/2009 củaBộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN:“Từ năm 2012, doanh nghiệp đang hưởng ưuđãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng các điềukiện ưu đãi khác về thuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuấtkhẩu) thì được lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế TNDNcho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứngưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tạithời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hết năm2011)”.

- Căn cứ công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng Cụcthuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009;

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, đượcthành lập theo Giấy phép đầu tư số 089/GPĐT do Ban quản lý các KCX TPHCM cấpngày 14/05/1996, hoạt động tại Khu chế xuất Tân Thuận với ngành nghề: sản xuất vàxuất khẩu các loại dây khóa kéo và linh kiện; toàn bộ sản phẩm xuất khẩu. TạiGiấy phép số 089/GPĐC3 -KCX-HCM ngày 25/10/2000 có ghi: thuế TNDN hàng năm bằng10%; được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuếphải nộp trong 4 năm tiếp theo. Từ năm 2012, chấm dứt ưu đãi thuế TNDN (miễn,giảm thuế, thuế suất thuế TNDN) do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối vớicác hoạt động quy định tại Giấy phép số 089/GPĐT , nếu Công ty chọn phương án hưởngưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO thì Công ty ápdụng thuế suất thuế TNDN 25%.

Cục thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2544-211825/2011-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga