UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 1062/SXD-XDCB
Về Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị sô 07/2007/CT-BXD về tăng cường quản lý xây dựng công trình
cao tầng

Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi :

- Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành.
- Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các huyện.
- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực.
- Các đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn
- Các đơn vị thi công xây lắp lớn trên địa bàn
- Các chủ đầu tư công trình cao tầng trên địa bàn

Những năm gần đây, cùng với sựphát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở thành phố Huế, một sốcông trình cao tầng kể cả công trình có tầng hầm đã, đang và sẽ được đầu tư xâydựng, góp phần tạo nên nét đa dạng, phong phú, hiện đại của đô thị. Để quản lýcông tác xây dựng nói chung và quản lý các công trình xây dựng cao tầng nóiriêng, Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ vàđồng bộ, quy định trình tự thủ tục, điều kiện năng lực, quyền và nghĩa vụ củacác chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, trong số không nhiều côngtrình cao tầng tại Huế đã có một số vi phạm trong quá trình thi công như sậpmái sảnh Studio Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế; phần mái của Khách sạnTân Hoàng cung vượt quá chiều cao theo giấy phép xây dựng phải tháo dỡ.

Để tăng cường công tác quản lýđối với công trình xây dựng cao tầng trên địa bàn, đặc biệt công trình có tầnghầm theo quy định tại Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 của Bộ Xâydựng, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung cơ bản sau đây:

I. MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNHTẠI CHỈ THỊ SỐ 07/2007/CT-BXD

1.Về hồ sơ thiết kế công trình:

1.1 Chủ đầu tư : Thực hiện đúngquy trình thủ tục thẩm tra, thẩm định các bước thiết kế theo luật định : Thiếtkế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tùy theo cấp công trìnhvà thiết lập biện pháp thi công tầng hầm (nếu có).

1.2 Nhà thầu thi công :

-Lập thiết kế biện pháp thi côngan toàn công trình và các công trình lân cận.

-Khi cần, phải khảo sát bổ sungphục vụ cho việc lập biện pháp thi công an toàn.

-Chỉ được khởi công khi có biệnpháp thi công, đặc biệt khi công trình cao tầng có tầng hầm và bảo đảm đủ điềukiện khởi công theo điều 72 Luật Xây dựng.

1.3 Cơ quan quản lý Nhà nước vềxây dựng :

-Theo thẩm quyền, Cơ quan quảnlý Nhà nước các cấp về xây dựng kiểm tra trình tự thủ tục về thẩm tra, thẩmđịnh các bước thiết kế theo quy định.

-Đối với công trình có tầng hầm: Sở Xây dựng kiểm tra sự phù hợp của phần móng với giải pháp thi công tầnghầm. Khi cần thì yêu cầu khảo sát bổ sung để bảo đảm biện pháp thi công an toàn.

2. Về giấy phép xây dựng :

2.1 Chủ đầu tư :

-Khi trình hồ sơ xin phép xâydựng, ngoài các tài liệu theo yêu cầu tại Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006 của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xâydựng, cần bổ sung ảnh chụp hiện trạng các công trình lân cận.

-Khi đã được cấp phép xây dựng,phải tuyệt đối tuân thủ các nội dung quy định trong giấy phép.

-Phải công khai nội dung giấyphép theo quy định. Đối với công trình có tầng hầm, phải công khai trên biểnbáo số tầng hầm, phạm vi mặt bằng các tầng hầm.

2.2 Cơ quan cấp phép xây dựng :

Trước khi cấp phép xây dựng, cơquan cấp phải tổ chức khảo sát hiện trường và có biên bản xác nhận hiện trạngcác công trình lân cận.

2.3 Các nhà thầu tham gia hoạtđộng xây dựng (Khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát) không được thực hiệnnhững công việc sai với nội dung trong giấy phép xây dựng được cấp cho côngtrình.

2.4 Cơ quan quản lý Nhà nước vềxây dựng : Kiểm tra sự tuân thủ theo giấy phép xây dựng, đặc biệt là đối vớicông trình có tầng hầm.

3. Về điều kiện năng lực hoạtđộng xây dựng :

3.1 Chủ đầu tư :

-Phải chọn các nhà thầu (khảosát, thiết kế, thi công, giám sát) có đủ điều kiện năng lực theo quy định tạiNghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và các điều kiện liênquan khác.

-Đối với công trình có tầng hầm: Phải thuê tư vấn độc lập thẩm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công đểchấp thuận cho thực hiện.

3.2 Các nhà thầu tham gia hoạtđộng xây dựng (Khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát) : Chỉ được nhận thầuthực hiện các công việc phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định.

3.3 Cơ quan quản lý Nhà nước vềxây dựng :

-Kiểm tra điều kiện năng lực củacác nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

-Đối với nhà cao tầng có tầnghầm, phải kiểm tra kinh nghiệm của nhà thầu trực tiếp thi công xây dựng.

-Đối với công tác khảo sát xâydựng, ngoài điều kiện năng lực, cần phải kiểm tra sự tuân thủ các quy định vềkhảo sát : Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt, giámsát khảo sát và nghiệm thu kết quả khảo sát, các công việc này đều do chủ đầutư tổ chức thực hiện.

4. Về khởi công xây dựng côngtrình : Điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại điều 72 Luậtxây dựng .

4.1 Chủ đầu tư : Chỉ được khởicông xây dựng công trình khi :

-Có đủ điều kiện theo điều 72Luật Xây dựng.

-Có biện pháp thi công của nhàthầu bảo đảm an toàn được chủ đầu tư duyệt.

-Công trình có tầng hầm : Biệnpháp thi công của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận.

4.2 Nhà thầu thi công xây dựng :Chuẩn bị đầy đủ điều kiện khởi công theo luật định và các yêu cầu liên quan củachủ đầu tư.

4.3 Cơ quan quản lý Nhà nước vềxây dựng : Kiểm tra điều kiện khởi công của chủ đầu tư và nhà thầu theo điều 72Luật xây dựng.

5. Trong quá trình thi công xâydựng nhà cao tầng :

5.1 Chủ đầu tư :

-Tổ chức giám sát các nhà thầuthực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết, đặcbiệt chú trọng về chất lượng công trình theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ.

-Yêu cầu nhà thầu lập hệ thốngquan trắc biến dạng của công trình và các công trình lân cận trong suốt quátrình thi công xây dựng.

-Nếu có dấu hiệu gây ảnh hưởngđến các công trình lân cận thì phải tiến hành khảo sát, đưa ra các biện phápkhắc phục; nếu ảnh hưởng ở mức độ nguy hiểm thì phải dừng thi công, thông báovới chính quyền địa phương và có giải pháp sơ tán người, xử lý sự cố và bồithường thiệt hại do mình gây ra (Nếu nguyên nhân được xác định do các nhà thầuthì nhà thầu chịu trách nhiệm).

-Chỉ được tiếp tục thi công khiđã khắc phục xong các sự cố và các giải pháp thi công phù hợp tránh xảy ra sựcố khác.

5.2 Các nhà thầu tham gia hoạtđộng xây dựng :

-Nhà thầu thiết kế : Thực hiệngiám sát tác giả theo quy định, đối với công trình có tầng hầm phải giám sátthường xuyên để kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình thi công xâydựng.

-Nhà thầu thi công xây dựng :Xây dựng hệ thống quan trắc biến dạng công trình và các công trình lân cận. Khicó dấu hiệu bất thường phải báo cho chủ đầu tư để tìm biện pháp xử lý.

-Nhà thầu giám sát : Thực hiệnnhiệm vụ giám sát bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượngcông trình…theo hợp đồng với chủ đầu tư. Khi có dấu hiệu vi phạm phải báo chochủ đầu tư để có biện pháp chấn chỉnh,xử lý.

-Nhà thầu đánh giá sự phù hợp vềchất lượng công trình : Phải theo dõi sát tình hình chất lượng ngay từ khi khởicông phần móng, tầng hầm và thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng phù hợp.

5.3 Cơ quan quản lý Nhà nước vềxây dựng :

-Theo thẩm quyền, Cơ quan quảnlý Nhà nước các cấp về xây dựng kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trìnhcủa các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng.

-Sở Xây dựng trực tiếp kiểm traviệc xây dựng các tầng hầm của nhà cao tầng, kịp thời xử lý các vi phạm và báocáo định kỳ, đột xuất tới UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Trên đây là một số nội dung cơbản được Sở Xây dựng tóm tắt và cụ thể hóa để các tổ chức chuyên môn thuộc cơquan quản lý Nhà nước về xây dựng các cấp, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạtđộng xây dựng nghiên cứu thực hiện tốt các quy định tại Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý đối với cáccông trình xây dựng nhà cao tầng..

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng,những vấn đề chưa giải quyết được, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp trình cấp có thẩmquyền cao hơn giải quyết.

Nơi nhận :
-Như trên
-Vụ KS Thiết kế-Bộ Xây dựng
-TT HĐND (báo cáo)
-UBND tỉnh (báo cáo)
-Chủ đầu tư các nhà cao tầng
-Các Ban QLDA, các tổ
chức tư vấn, xây lắp
-Lưu SXD : XDCB,VP

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Tiến