BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1062TCT/NV3
V/v giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn của một số đơn vị đề nghị xác định giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng nước giải khát có ga; có pha rượu (nồng độ rượu từ 4,5% đến 7%). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến với Tổng Cục Hải quan như sau:

Về việc xác định giá tính thuế tối thiểu đối với mặt hàng nước ngọt có ga, có pha rượu (nồng độ rượu từ 4,5% đến 7%), Bộ Tài chính đã có các công văn số 13138 TC/TCT ngày 03/12/2002; số 55 TC/TCT ngày 03/01/2003 xử lý cụ thể. Đề nghị Tổng Cục Hải quan căn cứ các công văn số 13138 TC/TCT và số 55 TC/TCT của Bộ Tài chính để hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương xử lý thống nhất thực hiện giá tính thuế tối thiểu đối với các loại nước giải khát có ga, có pha rượu theo mức giá tối thiểu 1.00 USD lít (một Đô la Mỹ trên một lít).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng Cục Hải quan được biết và chỉ đạo thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An