TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1063/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu lốp ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1376/HQĐNg-GSQL ngày 14/7/2014 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng về việc nêu tạitrích yếu. Về vấn đề này, để có cơ sở báo cáo Tổng cục, báo cáo Bộ Tài chính,Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng rà soát và báo cáo:

1. Số lượng săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng (trọng lượng hàng hóa,số lượng container, số tờ khai hải quan nhập khẩu) do công ty CP Kính nổi ChuLai nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng từ khi Thủ tướng Chính phủ cho phép công ty đượcnhập khẩu đến nay. Nhưng lô hàng đã làm thủ tục này có bị quá hạn làm thủ tụchải quan hay không?

2. Đối với lượng hàng quá hạn chưa làm thủ tục hải quan nêu tại điểm 2công văn số 1376/HQĐNg-GSQL dẫn trên:

2.1. Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã gửi thông báo tới công ty CP Kính nổiChu Lai hay chưa? Công ty CP Kính nổi Chu Lai đã có văn bản thông báo về việccó nhận hàng, hoặc từ chối nhận hàng hay không?

2.2. Việc ảnh hưởng đến môi trường như theo báo cáo tại công văn số1376/HQĐNg-GSQL dẫn trên, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc hoặc cóxác nhận của cơ quan chức năng về môi trường hay không?

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quảnlý trước ngày 15/8/2014.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo nội dungtrên để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga