TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 8716/HQHP-GSQLngày 3/10/2013 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc liên quan đến tính hợplệ C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp chữ ký trên C/O không cótrong thông báo mẫu dấu chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của nước xuấtkhẩu, C/O không hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành thủ tục từ chối C/O theo đúngquy định.

Cục Giám sát quản lý thông báo đểđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính