BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1063/TCHQ-KTTT
V/v xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xemxét công văn số 251/CHQ-NV ngày 23/01/2009 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàuvề việc vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Trườnghợp Dự án ưu đãi đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2006 (cơ chếcũ), nếu chưa được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, thì phải có xácnhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chưa cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế. Nếu đã được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì yêu cầudoanh nghiệp cung cấp các Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã được cơ quanNhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp doanh nghiệp chưa cung cấp cho cơ quanHải quan Danh mục này, hoặc chưa thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế theo quy định. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, căn cứkết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra Tổng cục Hải quan tại Biên bản kiểm trachống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế tại Cục Hải quan tỉnh BàRịa – Vũng Tàu ngày 16/6/2008 và ý kiến của Trưởng đoàn kiểm tra, trả lời giảitrình tại công văn số 1836/CHQ-NV ngày 12/6/2008 của Cục Hải quan tỉnh để thựchiện (nội dung có trong Biên bản và trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – VũngTàu).

Đốivới trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc kê khai đăng ký danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định, thì không được miễn thuế theo chế độ quyđịnh.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông