THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thông qua ADB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại vănbản số 47/TTr-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Cơ quan phát triển quốc tế Ốt-xtrây-lia (AusAID) cho Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); căn cứ vào Quyết định số 1385/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước về việc đồng ý sửa đổi Hiệp định Viện trợ cho Chương trình, Thủ tướng Chính phủ:
1. Giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và phía ADB để hoàn chỉnh các nội dung, phê duyệt điều chỉnh của Hiệp định Viện trợ theo quy định hiện hành.
2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm việc cụ thể với ADB để hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).M.A.31
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam