VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Khắc phục sự cố tràn cát bùn đỏ tại tỉnh Bình Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 4930/UBND-KTN ngày 03 tháng 12 năm 2013 về việc báo cáo kết quả khắc phục sự cố tràn cát bùn đỏ tại khu vực mỏ titan Suối Nhum, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Đồng ý báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giám sát Công ty Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận sớm hoàn thành việc khắc phục, đền bù thiệt hại do sự cố gây ra; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản tại địa phương, không để xảy ra trường hợp tương tự.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ