BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1063TCT/NV2
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2054/CV-TQD ngày 12/11/2002 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc “Hoàn thuế GTGT” cho Chi nhánh Công ty XD 507 Gia Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công trình thủy lợi ĐấtkSnghé và công trình đường Tân cảng Măng xăng tại tỉnh Kontum, là công trình được NSNN cấp phát 100% cho đơn vị thực hiện, thuế GTGT được xác định như dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại. Theo quy định Tại tiết 2, điểm 5, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: Nhà thầu chính thức thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp các hàng hoá, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT.

Công ty 507 tại tỉnh Đắk Lắk, sau khi trúng thầu dự án XDCB đã thực hiện uỷ quyền cho đơn vị thành viên là Chi nhánh Công ty XD 207 tại Gia Lai thi công dự án, thì Chi nhánh công ty XD 507 tại Gia Lai được xem là nhà thầu chính.

Trường hợp, Chi nhánh công ty XD 507 có một số hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trước thời điểm được Cục thuế Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, thì đơn vị được phép kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua và phát sinh từ ngày Chi nhánh gửi Tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc