TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

Số: 1064/GSQL-GQ3

V/v: Định lượng nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 1220/HQBN-NV ngày 28/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các quy định hiện hành không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày07/3/2013, công văn số 7651/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2013, công văn số 1273/GSQL-GQ3 ngày 17/12/2013 và hồ sơ cụ thể khi xử hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô hiệu Toyota Sienna Ltd - Mode 2014 do Công ty Pham Handel gửi tặng cho Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

2. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp nêu trên để xem xét có thực sự quà biếu, tặng hay không, hay có quan hệ mua bán nhưng không thể hiện hình thức thanh toán và có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe trên cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký thuế thu nhập để Cục Thuế địa phương theo dõi, tính thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha