TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/GSQL-TH
V/v đưa kho, bãi của Công ty TNHH thương mại và kho vận Devyt vào quy hoạch kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại vàKho vận DEVYT.
(Địa chỉ: TầngT, s 5 phố Đào Duy Anh, phườngPhương Liên, quận ĐngĐa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 133/CV-KV ngày 04/09/2015 củaCông ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT về việc đưa kho bãi vào quy hoạch kinhdoanh TNTX tại tỉnh Lào Cai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì kho, bãi thuộc sở hữu củadoanh nghiệp phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ thống kho, bãi phục vụ kinhdoanh tạm nhập, tái xuất thực phm đông lạnh hoặc trong khu vực do y ban nhân dân tỉnh biên giới quy định để xây dựng kho, bãi phục vụ kinhdoanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh.

Do vậy đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Kho vậnDEVYT liên hệ với y ban nhân dân tỉnh Lào Caiđể Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bổsung quy hoạch kho, bãi của Công ty được kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnhtheo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ tỉnh Lào Cai (để biết);
-
Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha