VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1064/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung”, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại văn bản số 11/TTr-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2010 về việc gia hạnthời hạn khóa sổ khoản vay cho dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thôngkhu vực miền Trung” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian khóa sổkhoản vay cho dự án nêu trên đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 để hoàn thành cáchoạt động còn lại của dự án.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếnhành thủ tục gia hạn với ADB theo quy định.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạoBan Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các tỉnh tham gia dự án, giám sát tiếnđộ thực hiện của các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đảm bảo các hoạt độngcủa dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, tránh gia hạn nhiều lần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc