BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10640/BGTVT-VT
V/v phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... để về quê, đảm bảo trật tự và an toàn và phòng, chng dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam,
Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Cục Y t
ế Giao thông vận tải;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương..., Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai tiếp tục triển khai Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Công điện số 20/CĐ-BGTVT ngày 01/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kiểm soát ra vào khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn và phối hợp đưa, đón người dân được thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng không để ùn ứ tại cửa ngõ các tỉnh, thành phố.

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai phối hợp với các sở, ngành của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế số lượng người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo:

- Các đơn vị vận tải của địa phương có phương án chủ động phương tiện, lái xe thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển đối với những người không có phương tiện hoặc có phương tiện nhưng không thể tiếp tục đi được do điều kiện sức khỏe, người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu về quê bảo đảm không thiếu phương tiện.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác của địa phương có trách nhiệm bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển trên địa bàn, qua các chốt kiểm soát của địa phương bảo đảm an toàn không để ùn tắc, lây lan dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ An toàn giao thông;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, VTả
i(TQTrung 03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ