TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10643/CT-TTHT
V/v: Thuế suất giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày12 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitex Việt NamĐịa chỉ: Tầng 18 Tòa nhà Riverside Office Center, số 2A-4A Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0311661404

Trả lời văn bản số CV 10/2015/TAX /KT-001 ngày 28/10/2015 của Công ty về thuế suất giátrị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…”

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đi với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu bin cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, đ được áp dụng thuế sut 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu bin đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.”

Căn cứ văn bản số 15458/BTC-CST ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu;

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm, ký hợp đồngvới Công ty Cổ phần Sumitex International (tổ chức nước ngoài) để cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi xuất khẩu ra nước ngoài thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu (VT, TTHT).
2833-75
14486 (31/10/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga