VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Thông xe và thu phí Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 11274/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 10 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9313/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013), Tài chính (công văn số 15908/BTC-ĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013), Xây dựng (công văn số 2489/BXD-HĐXD ngày 22 tháng 11 năm 2013) về chủ trương thông xe, khai thác tạm và thu phí Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức thông xe khai thác trước và thu phí 2 đoạn tuyến thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.
- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định thời điểm thông xe phù hợp; đồng thời, chịu trách nhiệm hoàn thiện kỹ thuật để đủ điều kiện khai thác theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trên tuyến.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, V.I, V.III, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ