BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1065/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH JTB-TNT.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 02/JTB-TNT ngày 04/01/2013 của Công ty TNHHJTB-TNT về việc xử lý đối với hóa đơn lập không đúng thời điểm phát sinh nghiệpvụ kinh tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 5, Điều 6 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chínhHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“Điều5. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

5.Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được cácyêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phụcsai sót và nộp bản thay thế.

6.Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ các nộidung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế được coi là thời điểm nhận văn bảngiao dịch.

Điều6. Giao dịch với cơ quan thuế

1.Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấpphó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộccác lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy địnhbằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.”

Căncứ quy định nêu trên, công văn số 02/JTB-TNT ngày 4/1/2013 của Công ty TNHHJTB-TNT ngày 4/1/2013 nêu trên do Kế toán trưởng ký, không phải là người đạidiện pháp luật.

Đềnghị Công ty thực hiện theo đúng quy định nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để biết);
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân