BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10650/BTC-TCHQ
V/v phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kinh gửi: Văn phòng Chính phủ.

Ngày 26/4/2014, BộGiao thông vận tải có công văn số 4746/BGTVT-VT gửi Bộ Tài chính về việc tiếptục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiệncũng như công tác phối hợptrongtuầntra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàngiao thông giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Tiếp đó, Vănphòng Chính phủ ban hành công văn số 259/TB-VPCP ngày 07/7/2014 thông báo kếtluận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tácbảo đảm an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tạicôngvăn số 4746/BGTVT-VT và tại điểm 3 Thôngbáo số 259/TB-VPCP có nội dung yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quantại cửa khẩu, khu vực thông quan hàng hóa không giải quyết thủ tục thông quannhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối vớitrườnghợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấyđăng ký xe.

Về việc này, BộTài chính đã ban hành công văn số 8307/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014 (gửi kèm) chỉđạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố“Không cho phép thực hiện giải phónghàng hóa tại khu vực giám sát hải quan để tham gia giao thông công cộng đối vớitrường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải xe thiết kế được ghi tronggiấy đăng ký xe, đồng thời có văn bản thông báo cho chủ hàng hoặc người đạidiện, một bản gửi báo cáo Tổng cục Hải quan".

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Tài chính kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn