ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10654 /SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gởi:

- Giám đốc các Sở-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công vănsố 8153/VP-PC ngày 03/11/2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về công bốđịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xâydựng ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ trưởngBộ Xây dựng, đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (gọi tắt là Quyết định số957/QĐ-BXD ) Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau :

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình theo công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng là tàiliệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lãnh vực quản lý đầu tưxây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự ánvà tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ tại các Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày01/12/2009) và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/07/2007 về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên triển khai nội dungQuyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đến các đơn vị trực thuộc để tổ chứcthực hiện. Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư lưu ý các trường hợp sau :

1/ Khi vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầutư xây dựng công trình theo công bố tại quyết định này không phù hợp (không đủchi phí hoặc thừa chi phí thì chủ đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh địnhmức hoặc lập dự toán để xác định chi phí. Nếu chủ đầu tư không đủ điều kiệnnăng lực thì được phép thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí, cá nhân có đủ điềukiện năng lực, kinh nghiệm (đã được xếp hạng, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xâydựng theo quy định) để xác định.

2/ Khi xác định chi phí xây dựng và thiết bị (căn cứ để ápdụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng khi lập dự toán)theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng Công bố, phải đặcbiệt quan tâm đến những nội dung đã và chưa tính đến trong suất đầu tư xây dựngcông trình được Công bố.

3/ Đối với dự án hoặc hạng mục công trình có tính chất, điềukiện đặc thù, đặc điểm kỹ thuật riêng dẫn đến suất đầu tư xây dựng công trìnhcao hơn so với suất đầu tư được công bố thì chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quảnlý chi phí (đã được xếp hạng phù hợp với nhóm dự án) hoặc kỹ sư định giá xâydựng (đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo hạng phù hợp) có đủ điều kiệnnăng lực, kinh nghiệm lập Hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận suấtvốn đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại nội dung công văn số 4123/SXD-QLKTXD ngày 05/06/2009 về thủ tục thỏa thuận suất vốn đầu tư, định mức,đơn giá xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phảnảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu, giải quyết, nếu vượt thẩm quyềnSở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xử lý, giải quyết

(Đề nghị các đơn vị tham khảo Quyết định số 957/QĐ-BXD củaBộ Xây dựng tại trang Web của Bộ Xây dựng, theo địa chỉ : http: /www.moc.gov.vn)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban GĐ Sở;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên Website SXD);
- Lưu VP, P.QLKTXD.
CVĐ 22961
NVH

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp