BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1066/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam- Bru-nây và Việt Nam- Triều Tiên.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để cácHiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với cácloại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước cóhiệu lực;
Căn cứ Điều 29 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về tránhđánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánhvào thu nhập và tài sản ký ngày 16/8/2007 tại Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây);
Căn cứ Điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tránh đánhthuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thunhập ký ngày 03/5/2002 tại Bình Nhưỡng;
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết ngày có hiệu lựcvà ngày áp dụng thực hiện cảu các Hiệp định trên như sau:

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bru-nây:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: 01/01/2009;

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: 01/01/2010;

Ngày áp dụng thực hiện tại Bru-nây: 01/01/2010;

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và TriềuTiên:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: 12/8/2007;

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: 01/01/2008;

Ngày áp dụng thực hiện tại Triều Tiên: 01/01/2008;

Bản photocopy tiếng Việt và tiếng Anh của hai Hiệp định thuếnêu trên được gửi kèm công văn này.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtriển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngàyáp dụng như đã nêu trên, đồng thời photocopy gửi Hiệp định thuế này cho các tổchức uỷ nhiệm thu để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, QLN-BTC
- Các Ban và đơn vị thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, HTQT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải