BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
Ngày 27/02/2012, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79/CT-KK &KTT của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, 2, 5, 6 Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về văn bản giao dịch với cơ quan thuế:
“1. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến cơ quan thuế. Đối với những văn bản, hồ sơ phải nộp cơ quan thuế theo quy định thì người nộp thuế nộp 01 bộ.
2. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.
5. Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế”.
6. “Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế được coi là thời điểm nhận văn bản giao dịch”.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục Thuế phát hiện hồ sơ khai thuế của Doanh nghiệp Quân Tám thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc trong thời gian Giám đốc doanh nghiệp đi vắng (theo nội dung Đơn giải trình của Doanh nghiệp gửi Cục Thuế) thì Cục Thuế yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời điểm nộp bản thay thế mà quá thời hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế xử phạt về hành vi chậm nộp theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CS;
- Vụ TT-Hỗ trợ;
- Lưu: VT, KK.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?